Cjenovnik

Nagrada za pismeno prevođenje

Za prevod pisanog teksta tumaču pripada nagrada, koja se obračunava po prevodilačkoj strani. Jedna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima.
Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera, sa razmacima (Word Count).
Svaka dodatna kopija ovjerenog prevoda se ne naplaćuje.

Određivanje cijene zavisi od sledećih faktora:

  • oblast prevođenja
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • da li je za prevod potrebna ovjera sudskog tumača
  • hitnost tj. u kom roku je potrebno završiti prevod

Za prevod:

  • sa crnogorskog jezika ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori na ruski ili engleski jezik.
  • sa ruskog ili engleskog jezika na crnogorski jezik ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Nagrada za usmeno prevođenje

Za svaki započeti sat konsekutivnog prevođenja tumaču.

U vrijeme utrošeno za prevođenje iz stava 1 ovog člana računa se cjelokupno vrijeme od dolaska tumača u određeno vrijeme na mjesto gdje se ima izvršiti prevođenje do prestanka potreba za njegovim angažovanjem.

Tumač ima pravo na naknadu putnih troškova i drugih izdataka i naknadu izgubljene zarade u skladu sa propisom o naknadi troškova u sudskim postupcima.

Za visine nagrada, obratite se telefonom ili putem Email-a.